The 2nd PhD Day of year 2016 of MICA was held on Friday, the December 16th.

The list and order of presentations were as follows:

MS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 • Subject: Interactive and multi-organ based plant species identification.
 • Supervisor: Asso.Pr. Lê Thị Lan, Pr. Hoàng Văn Sâm

MS. Hà Văn Phương

 • Subject: Energy autonomy for wireless sensor networks used in smart buildings.
 • Supervisor: PhD. Lê Minh Hoàng, PhD. Đào Trung Kiên.

 MS. Đoàn Thị Hương Giang

 • Subject: Dynamic hand gesture recognition based on combination of RGB and depth information and application for human-appliance interaction.
 • Supervisor: PhD. Vũ Hải, PhD. Trần Thị Thanh Hải.

MS. Lê Văn Hùng

 • Subject: 3D object detection and recognition: assisting visually impaired people in daily activities.
 • Supervisor: PhD. Vũ Hải, PhD. Nguyễn Thị Thuỷ.

MS. Nguyễn Hồng Quân

 • Subject: Nghiên cứu và phát triển các mô hình học sâu cho bài toán trích chọn đặc trưng đối tượng trong ảnh.
 • Supervisor: PhD. Võ Lê Cường, Asso.PhD. Lê Thị Lan.

MS. Tạ Việt Cường

 • Subject: Multiple-user localization in public large-scale spaces.
 • Supervisor: Pr. Dominique Vaufreydaz, Pr. Eric Castelli, PhD. Đào Trung Kiên.

MS. Phạm Văn Đồng

 • Subject: Speech synthesis for under-resourced languages and application in development of systhesis system for minor languages in Vietnam.
 • Supervisor: PhD. Mạc Đăng Khoa, Asso.Pr. Trần Đỗ Đạt.

 

Photos: