1. Về văn bằng

Người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau: 

 

  Ngành học đại học Chương trình đại học*

5 năm
>155 TC

4,5 năm
141-154 TC

4 năm
128-140 TC
Ngành đúng Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông. A1 A2 A3
Ngành phù hợp Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử, Toán-Tin ứng dụng của Đại học Bách Khoa Hà Nội. B1 B2 B3
Ngành gần Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử, Toán-Tin ứng dụng của các trường đại học khác. C1 C2 C3

* Phải thỏa mãn cả 2 yêu cầu về thời gian và số tín chỉ

 

2. Về ngoại ngữ

Do chương trình sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, đối tượng tuyển sinh cần có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau:

  • Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Cấp độ B1 tương đương IELTS 4.5; TOEFL: 450 PBT, 133 CBT, 45 iBT; TOEIC 450; v.v.). Chứng chỉ này do một cơ sở có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển.
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là Tiếng Anh.

3. Về thâm niên công tác

Đối với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng nghiên cứu:

  • Người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
  • Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp.

Đối với với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng ứng dụng: không yêu cầu có thâm niên công tác.

 

4. Bổ sung kiến thức

 

Đối với đối tượng đăng ký dự thi cần phải học bổ sung theo quy định sau:

 

  • Đối tượng thuộc nhóm A1, A2, A3: Không phải học bổ sung.
  • Đối tượng thuộc nhóm B1, B2, B3: Học bổ sung 1 môn "Mạng máy tính" - 3TC.
  • Đối tượng thuộc nhóm C1, C2, C3: Học bổ sung 2 môn "Mạng máy tính" - 3 TC, "Cơ sở dữ liệu" - 3TC.

Những trường hợp đặc biệt, số lượng TC học bổ sung do Hội đồng KH&ĐT Viện quyết định.