1. Tên học phần: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

2. Mã số: AC5200

3. Khối lượng: 2(1.5- 1-0-4)

4. Học phần: Cơ sở tự chọn

5. Đối tượng tham dự: Học viên cao học ngành Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

6. Mục tiêu học phần: Học viên nắm được kiến thức hệ thống về hệ nhúng để phát triển, thiết kế và ứng dụng hệ nhúng giải quyết các bài toán chuyên ngành.

7. Nội dung tóm tắt  học phần:

  • Kiến trúc hệ thống nhúng
  • Phần cứng hệ thống nhúng
  • Phần mềm hệ thống nhúng
  • Thiết kế và thực thi hệ thống nhúng

8. Tài liệu tham khảo

[1]    Peter Marweden, Embedded Systems Design, Springer, 2006.

[2]    Michael Barr, Programming Embedded Systems in C and C++, O’Reilly, 1999.

[3]    Jack Ganssle, The Art of Designing Embedded Systems, Newnes, 1999.

[4]   Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design and Analysis, IEEE Press, Wiley-Interscience, 2004.

[5]   Qing Li and Carolyn Yao, Real-time concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003.