1. Tên môn học: Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (Multimedia databases)

2. Mã số:  AC5210

3. Khối lượng: 2 (1.5-1-0-4)

  • Lý thuyết: 25 tiết       
  • Bài tập lớn: 15 tiết

4. Học phần: Cơ sở tự chọn

5. Đối tượng tham dự: Học viên cao học ngành Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

6. Mục tiêu học phần:

Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực xử lý và tìm kiếm thông tin đa phương tiện. Thông tin đa phương tiện bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Cuối môn học, học viên hiểu được các nguyên lý của tìm kiếm thông tin đa phương tiện và các ứng dụng về tìm kiếm thông tin đa phương tiện. Học viên  có khả năng phân tích và thiết kế một ứng dụng về thông tin đa phương tiện

7. Nội dung tóm tắt  học phần:

Giới thiệu các bài toán tìm kiếm văn bản, tìm kiếm hình ảnh (trích chọn đặc trưng, phản hồi với người sử dụng), tìm kiếm âm thanh, tìm kiếm video (phân đoạn video, xác định khung hình chính, đánh chỉ số video, tóm tắt nội dung video), các mô hình ngữ nghĩa trong tìm kiếm thông tin đa phương tiện, các ứng dụng về tìm kiếm thông tin đa phương tiện.

8. Tài liệu tham khảo:

  1. Shu-Ching Chen , R.L. Kashyap Arif Ghafoor, Semantic Models for Multimedia Database Searching and Browsing, Kluwer Academic Publishers, 2000.