1. Tên môn học: Quản lý năng lượng trong môi trường cảm thụ - Energy management for pervasive environments

2. Mã số: AC6220

3. Khối lượng: 2

  • Lý thuyết: 2   
  • Bài tập: 0
  • Thảo luận: 0

4. Học phần: Chuyên ngành tự chọn

5. Đối tượng tham dự: Học viên cao học ngành Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

6. Mục tiêu học phần: Môn học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và nâng cao về hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà thông qua hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị điện: thiết lập bài toán phối hợp đóng cắt các thiết bị nhằm mục đích tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và các phương pháp giải bài toán ra quyết định điều khiển. Tất cả các thiết bị sản xuất và tiêu thụ điện năng trong tòa nhà được giám sát và điều khiển thông qua các công cụ mô hình hóa của bài toán tối ưu được đề cập đến trong khóa học này.

 

7. Nội dung tóm tắt  học phần:

- Tổng quan về Hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà (Building Energy Management System - BEMS)

- Mô hình Hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà trung tâm

- Mạng cảm biến và thu thập tín hiệu

- Mô hình hóa các yếu tố môi trường

- Bài toán điều khiển tối ưu

8. Tài liệu tham khảo :

- G.J. LEVERMORE, G.J.LEVERMORE.  Building Energy Management Systems: An Application to Heating, Natural Ventilation, Lighting and Occupant Satisfaction.

- Energy Management Systems. Edited by P. Giridhar Kini, ISBN 978-953-307-579-2, 274 pages, Publisher: InTech, Chươngs published August 01, 2011