Địa chỉ:

Viện nghiên cứu quốc tế MICA

Nhà B1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam

 

Điện thoại: (+84 4) 3 868 30 87

Fax: (+84 4) 3 868 35 51

 

Liên hệ:

GS.Eric Castelli (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

TS. Đào Trung Kiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký: TS.Đỗ Thị Ngọc Diệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.