Chương trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 


 

Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật như sau: 

 

Nội dung
 Định hướng ứng dụng  
 (53 Tín chỉ)
Phần I. Kiến thức chung (Triết học) 3
Phần II. Kiến thức cơ sở Bắt buộc 16
Tự chọn 6
Phần III. Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc 12
Tự chọn 8
Phần IV. Luận văn tốt nghiệp 8

 

 

Kế hoạch học tập chuẩn định hướng ứng dụng

 

Học kỳ I  16 TC   LV6002
SS6011 Triết học 3 Luận văn tốt nghiệp
(8 TC)
AC6010 Môi trường cảm thụ và mô hình hóa ngữ cảnh 3
AC6020 Tương tác qua thị giác máy tính 3
AC6030 Tương tác qua ngôn ngữ tự nhiên 3
AC6300 Xử lý tín hiệu số 2
AC6110 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 2
Học kỳ II  15 TC 
AC6040 Giao tiếp và định danh dựa trên sóng radio 3
AC5070 Các kỹ thuật định vị và dẫn hướng 2
AC6080 Tương tác người-máy 2
AC5090 Phân tích và thiết kế hệ thống 2
AC5100 An toàn và bảo mật thông tin trong môi trường cảm thụ 2
AC5060 Mạng di động và không dây 2
AC5120 Các hệ thống thời gian thực 2
Học kỳ III và IV 14 TC
  Các học phần tự chọn (Cơ sở và Chuyên ngành) 14

 

 

Học phần tự chọn:

 

  Mã HP Tên HP Số TC

Học phần
cơ sở
tự chọn

    2
    2
    2
    2
    2
    2
Học phần
chuyên ngành
tự chọn
    2
    2
    2
    2
    2