Chương trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 


 

Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học như sau: 

 

Nội dung
 Định hướng nghiên cứu  
 (54 Tín chỉ)
Phần I. Kiến thức chung (Triết học) 3
Phần II. Kiến thức cơ sở Bắt buộc 16
Tự chọn 6
Phần III. Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc 8
Tự chọn 6
Phần IV. Luận văn tốt nghiệp 15

 

 

Kế hoạch học tập chuẩn định hướng nghiên cứu

 

Học kỳ I  16 TC   LV6001
SS6011 Triết học 3 Luận văn tốt nghiệp
(15 TC)
AC6010 Môi trường cảm thụ và mô hình hóa ngữ cảnh 3
AC6020 Tương tác qua thị giác máy tính 3
AC6030 Tương tác qua ngôn ngữ tự nhiên 3
AC6300 Xử lý tín hiệu số 2
AC6050 Cảm biến và mạng cảm biến 2
Học kỳ II  15 TC 
AC6040 Giao tiếp và định danh dựa trên sóng radio 3
AC5070 Các kỹ thuật định vị và dẫn hướng 2
AC6080 Tương tác người-máy 2
AC5090 Phân tích và thiết kế hệ thống 2
AC5100 An toàn và bảo mật thông tin trong môi trường cảm thụ 2
  Các học phần tự chọn (Cơ sở hoặc Chuyên ngành) 4
Học kỳ III và IV 8 TC
  Các học phần tự chọn (Cơ sở hoặc Chuyên ngành) 8

 

 

Học phần tự chọn:

 

  Mã HP Tên HP Số TC

Học phần
cơ sở
tự chọn

AC5210 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 2
AC5170 Biểu diễn và suy diễn tri thức 2
AC6310 Học máy 2
AC6230 Lọc thích nghi 2
AC5200 Thiết kế hệ thống nhúng 2
AC5060 Mạng di động và không dây  2
Học phần
chuyên ngành
tự chọn
AC5140 Mô hình hóa và biểu diễn 3D 2
AC6150 Ứng dụng đa phương tiện 2
AC6160 Mở rộng và nâng cao khả năng của camera số 2
AC6180 Dịch tự động 2
AC6220 Quản lý năng lượng trong môi trường cảm thụ 2